ارسال پیام

ارتباط با ما

  •     آدرس: 

         انتهای امیرآباد شمالی –  جنب خوابگاه دخترانه چمران – ساختمان شماره 3      ژیوفیزیک – اتاق 217B

  •     شماره تماس: 

        ا۰۲۱۶۱۱۱۸۴۱۳ نانتهای امیرآباد شمالی –  جنب خوابگاه دخترانه چمران – ساختمان شماره 3 ژیوفیزیک – اتاق 217B

  •      ایمیل: 

         اrobotechtaarlab@gmail.com نتانتهای امیرآباد شمالی –  جنب خوابگاه دخترانه چمران – ساختمان شماره 3 ژیوفیزیک – اتاق 217B