حامد قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی دانشگاه تهران